Všeobecné podmienky

 1. Vysvetlivky pojmov
 2. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Katalógu je spoločnosť:
  WEBData s.r.o.
  Nezabudova 824/14 083 01 Sabinov, Slovensko
  IČO: 44749805, DIČ: 2022824496
  Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka č. 20262/V

  Katalóg - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.e-katalog.sk. Prístup ku Katalógu je užívateľom dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok a neplánovaných výpadkov.

  Používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva Katalóg na prezeranie alebo registrovanie web stránok.

  Profil - je súhrn informácií, ktoré sú zverejnené o registrovanej webstránke. Týmito informáciami sú najmä: Meno a priezvisko u fyzickej osoby, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, na ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, IČO, DIČ, tel kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky. Ďalej grafický náhľad stránky, ktorý sa aktualizuje pri registrácii, alebo na žiadosť Používateľa registrovanej webstránky. Súčasťou profilu odkaz na mapu, len v prípade, že Používateľ v Profile uviedol GPS súradnice svojho pôsobiska.

  Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenie profilu zákazníka v hierarchickej štruktúre katalógu.

  TOP Profil - graficky zvýraznený a odlíšený Profil na základe dohody Používateľa a Prevádzkovateľa. TOP Profil je zároveň vždy prvých Pozíciách mimo aktuálneho poradia v zozname profilov webstránok.

 3. Všeobecné ustanovenie
 4. Katalóg môžu využívať fyzické a právnické osoby. Ak budú registrovať web stránku do Katalógu, budú sa riadiť Pravidlami registrácie stránok do katalógu e-katalog.sk.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje, ak:

  • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
  • sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
  • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa

 5. Práva a povinnosti zmluvných strán
 6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:

  • aktivovať TOP Profil web stránky Používateľovi, na základe vystavenej a uhradenej faktúry.
  • neposkytovať osobné údaje Používateľov tretím osobám, ani ich komerčne využívať.
  • zasielať informačné e-maily Používateľom max. 1x mesačne
  • informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme
  • Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť aktivovanie TOP Profilu
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za textový a grafický obsah Profilov
  • Prevádzkovateľ má právo nevyplatiť zostatok sumy faktúrovanej Používateľovi za službu TOP profil v prípade predčasného zániku Používateľovej stránky, na ktorú bola táto služba aktivovaná.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nefunkčnosťou Katalógu z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti Katalógu
  • Prevádzkovateľ má právo ukončiť prevádzku Katalógu. V takom prípade je povinný na to upozorniť Používateľov najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia prevádzkovania Katalógu.

  Povinnosti Používateľa:

  • dodržiavať Pravidlá registrácie stránok do katalógu E-katalog.sk a Obchodné podmienky pre zlepšenie pozície svojho Profilu v katalógu
 7. Reklamačný poriadok
 8. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa Katalógu. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ Katalógu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podnikne kroky smerujúce k jej náprave. Okrem uvedeného je tiež Prevádzkovateľ Katalógu povinný oznámiť Používateľovi, svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info(zavináč)webdatasro.sk.
 9. Záverečné ustanovenia
 10. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  Používateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.

  Prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky portáli e-katalog.sk meniť. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase uzavretia zmluvy.

 

Váš odkaz bol odoslaný!